Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu

Dodane przez admin - wt., 12/29/2020 - 17:54

 

Regiony Warmii i Mazur w Polsce i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji mają wspólną granicę, a jednocześnie są podobne pod względem warunków gospodarczych i naturalnych. Oddalenie od głównych ośrodków przemysłowych i kulturalnych powoduje ich niedorozwój. Z drugiej strony zasoby naturalne stwarzają ogromny potencjał rozwoju turystyki.
Jednak ze względu na warunki naturalne turystyka jest sezonowa.
Co jest bardziej uniwersalne i może być podstawą rozwoju turystyki, to kultura – ludzka kreatywność jest niezależna i nigdy się nie kończy. Kultura może również pomóc w pokonywaniu granicy - jeśli nie fizycznie, to psychicznie, poprzez angażowanie ludzi z obu stron granicy do wspólnych działań.
Ogólnym celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-rosyjskiego w celu jego lepszego wykorzystania jako produktu turystycznego. Aby osiągnąć ten cel, zostaną poprawione warunki rozwoju działalności kulturalnej i edukacji na dwóch beneficjentach, dzięki wspólnym działaniom kulturalnym promującym kulturę Polską i rosyjską, wzmocniona zostanie wymiana kulturalna i współpraca, polskie i rosyjskie społeczności lokalne zostaną zaangażowane w działalność kulturalną.
Działania projektowe będą skierowane do mieszkańców Ełku i sowiecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które będą uczestniczyć w działaniach dostosowanych do ich potrzeb i preferencji. Partnerzy będą również organizować działania skierowane do ogółu odbiorców, niezależnie od ich wieku.
Współpraca polsko-rosyjska ożywi obszar programowy, w którym potrzebny jest napływ nowych pomysłów i nowego podejścia do problemów. Partnerzy będą starali się rozwijać wspólne działania, które w przyszłości staną się produktami turystycznymi, wzmacniając turystykę kulturalną i wpływając na obie strony granicy. Projekt będzie dobrą podstawą przyszłej współpracy transgranicznej.
Regiony Warmii i Mazur w Polsce i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji są bezpośrednimi sąsiadami i mają wspólną granicę. Jednocześnie są one bardzo podobne, jeśli chodzi o warunki gospodarcze i naturalne – oba są słabo rozwinięte ze względu na oddalenie od głównych ośrodków przemysłowych i kulturalnych w swoich krajach, ale z drugiej strony, dzięki swoim zasobom naturalnym, mogą próbować oprzeć swój długofalowy rozwój na turystyce. Turystyka oparta na zasobach naturalnych jest jednak sezonowa, zwłaszcza w stosunkowo chłodnych regionach-podobnie jak Warmia i Mazury oraz Obwód Kaliningradzki, z krótkim latem i bez gór, które zawsze przyciągają turystów. Kultura jako zachęta dla turystyki może być bardziej uniwersalna – nie jest sezonowa i nie zna granic, działa swobodnie, a jej paliwo – ludzka kreatywność – nigdy się nie wyczerpuje.
Ludzie po obu stronach granicy niewiele wiedzą o swoim życiu kulturalnym. Jednym z powodów jest fizyczna granica, która je rozdziela, także wydarzenia z przeszłości są źródłem szkodliwych stereotypów, które często wpływają na ich relacje.
Najlepszym sposobem na ich przezwyciężenie jest praca dla wspólnej sprawy.
Dlatego trzech partnerów z obu stron granicy polsko – rosyjskiej postanowiło połączyć swoje siły w celu ożywienia obu regionów poprzez współpracę kulturalną skierowaną głównie (ale nie tylko) do młodego pokolenia-dzieci i młodzieży. Chcą rozpocząć proces wymiany kulturalnej między dwoma regionami i pomóc ludziom z obu stron granicy otworzyć swoje umysły i poznać kulturę bliźniego, rozpoznać różnice, a przede wszystkim podobieństwa. Partnerzy chcą spróbować różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, aby zaangażować lokalne społeczności – prezentację dziedzictwa kulturowego, bezpośrednie spotkania – wymiany, masowe plenery i Warsztaty artystyczne w mniejszych grupach. Pozwoli to przyciągnąć ludzi w różnym wieku i zainteresowaniach-chętnych do uczestnictwa w kulturze zarówno biernie - jako widzowie, jak i aktywnie-jako artyści amatorzy.
Jako grupy docelowe dla projektu wybrano mieszkańców Ełku i sowiecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które wezmą udział w działaniach dostosowanych do ich potrzeb i preferencji. Partnerzy będą również organizować działania skierowane do szerokiej publiczności, niezależnie od ich wieku (np. koncert).
Projekt zajmie się jeszcze jednym problemem – instytucje kulturalne często cierpią z powodu braku środków finansowych na rozwój swoich zasobów materialnych – budynków i wyposażenia. Kultura rzadko jest dochodowa finansowo, więc łatwo uzasadnić brak inwestycji. Jest to jednak niezbędne dla długoterminowego rozwoju instytucji kulturalnych. W ramach projektu realizowane będą inwestycje oraz zakupiony zostanie sprzęt, z którego będą korzystać osoby chętne do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zainteresowane tworzeniem i osobistym rozwojem kultury.
Lepsze warunki dla działalności kulturalnej przyciągną więcej ludzi i będą wspierać rozwój życia kulturalnego w miastach i regionach partnerskich. Planuje się, że współpraca rozpoczęta z tym projektem będzie kontynuowana, a także zostanie rozszerzona na inne organizacje po obu stronach granicy. To z kolei stworzy więcej możliwości rozwoju produktów kulturalnych-oferty turystycznej, co zwiększy także zatrudnienie w sektorze kreatywnym i turystycznym (np. dostawcy ofert czasu wolnego, restauracje, hotele itp.). Na
na dłuższą metę całe społeczności Ełku i sowiecka mogły odczuwać pozytywny wpływ i czerpać korzyści ze współpracy zainicjowanej w ramach tego projektu.

Cel

  • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-rosyjskiego w celu jego lepszego wykorzystania jako produktu turystycznego
  • Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej i edukacji.
  • Wzmacnianie wymiany kulturalnej i współpracy między polskimi i rosyjskimi organizatorami Kultury
  • Zwiększenie aktywności kulturalnej społeczności lokalnych na pograniczu polsko-rosyjskim i ich interakcji

Wyniki projektu-wskaźniki produktu i rezultatu

  • Liczba transgranicznych imprez kulturalnych zorganizowanych przy wsparciu Programu-4
  • Liczba ulepszonych obiektów kulturalnych, historycznych i przyrodniczych będących bezpośrednią konsekwencją wsparcia programu-2
  • Liczba kampanii i wydarzeń promujących lokalną kulturę i/lub dziedzictwo historyczne i/lub przyrodnicze, w tym wydarzeń dotyczących rzemiosła i / lub zachowania umiejętności 4
  • Liczba lokalnych organizacji i instytucji zaangażowanych w transgraniczne wydarzenia kulturalne organizowane przy wsparciu Programu 3
  • Liczba uczestników transgranicznych wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach programu Wsparcie, promocja i/lub zachowanie lokalnej kultury, historii i/lub dziedzictwa przyrodniczego 1120
  • Zwiększenie liczby odwiedzających obiekty kultury z 53030 do 55252

Partnerzy projektu:
Beneficjent wiodący: Centrum Kultury miasta Ełk
Beneficjenci: teatr dla młodzieży" młodzież "(Tilsit-Teatr), " Centrum Inicjatyw Młodzieżowych"

Realizacja projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.
Wartość: : 31 539 228,9 RUB (444 115,90 €), w tym dofinansowanie: 28 379 00 RUB (399 704,31) € (90%)
 

Wyłączną odpowiedzialność za treść strony ponosi State budget institution of culture "Kaliningrad region youth theatre "Мolodyozhnyj" i w żadnym wypadku nie może być ona traktowana jako stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej czy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.